Privacyverklaring van I-CARUS

1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring:
I-CARUS
Tjalk 28
1276 EB Huizen
035-887 0 567
Kamer van Koophandel nummer 32164865

I-CARUS maakt op de websites http://I-CARUS.infohttp://DorienKok.nlhttp://Kindercoachblog.nlhttp://Boekenwijzer.com en http://Buitendelijntjes.net gebruik van cookies zodat de websites optimaal kunnen functioneren. Dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

2. Doel en verwerking contactgegevens
I-CARUS verwerkt je persoonsgegevens doordat je de website bezoekt, contact opneemt en/of omdat je gegevens aan ons verstrekt voor het aangaan van een coachtraject voor je kind of voor begeleiding.

De persoonlijke contactgegevens die I-CARUS bij het eerste contact ontvangt, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, worden alleen gebruikt om contact op te nemen en met elkaar te communiceren. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

3. Verwerking persoonsgegevens
Tijdens het telefonisch intakegesprek met I-CARUS zal meer persoonsgegevens besproken worden naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een door I-CARUS in te vullen intakeformulier.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• Namen van ouders/wettelijke vertegenwoordigers en kind
• Adresgegevens ouders/wettelijke vertegenwoordigers en kind
• Telefoonnummer ouders/wettelijke vertegenwoordigers
• E-mailadres ouders/wettelijke vertegenwoordigers
• Geboortedatum kind
• Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van coaching
• Overige persoonsgegevens die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch.
Aanvullend worden tijdens en na elke sessie op locatie schriftelijk aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van een volgende sessie.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de met jullie overeengekomen dienstverlening. I-CARUS verzamelt alleen gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Bij het invullen van het intakeformulier mag je als ouders/wettelijke vertegenwoordigers zelf bepalen welke mogelijk relevante informatie je wilt delen voor het aangaan van een coachtraject of begeleiding. De schriftelijke informatie wordt naar en van de locatie van de afspraak vervoerd. 

I-CARUS maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen:
• Pages en .pdf via Pages.
Voor het intakeformulier. Deze wordt na invulling door I-CARUS uitgeprint, in het kinddossier bewaard en opgeslagen op een harde schijf. Voor een verslag, indien dit overeengekomen is met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
• Apple Voorvertoning
Voor het lezen van informatie verstrekt door ouders/wettelijk vertegenwoordigers zelf of in hun opdracht door derden. Deze wordt indien noodzakelijk uitgeprint, in het kinddossier bewaard en opgeslagen op een harde schijf.
• Hosting
Ontvangen en verzenden van mail, doorgestuurd vanaf de Hostingmail. De mail wordt bij de Hosting opgeslagen.
• Pages en.pdf via Pages, Numbers en.pdf via Numbers
maken, opslaan en verwerken van facturen
• WordPress
Beheer van de website, aangevuld met plug-ins en cookies voor een optimaal resultaat voor de klant.
• Hosting
Voor gebruik van de website en mail.

I-CARUS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een eventueel datalek wordt binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@I-CARUS.info.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt I-CARUS gebruik van meerdere verwerkers. Met deze verwerkers heeft I-CARUS een verwerkersovereenkomst.

Verwerkers als Google en WordPress verwerken hun gegevens ook buiten de EU. Om jullie privacy zoveel mogelijk te waarborgen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens via internet verwerkt, denk hierbij aan je e-mailadres, mailcontact, facturen en eventuele telefoonnummers. Alle andere gegevens worden alleen handmatig en/of in Pages en Apple.pdf verwerkt.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden jullie gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Mondelinge en schriftelijke communictie met school en/of ander zorgverleners gebeurt alleen met toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. 

5. Bewaartermijnen
I-CARUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jullie overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
I-CARUS zal er aan meewerken dat de in de AVG aan jullie toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden.

Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in het bezit van I-CARUS in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door I-CARUS en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

© 2018 I-CARUS